Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Monday, 11 April 2016

Paradigm är inte ditt Paradis.


Fåglar har alltid funnit en fristad i väldiga träd. Fåglar sjunger sina sånger utan tillstånd från bullriga vindar. Fåglar sträcker ut sina vingar i den tomma himlen, och ändå fortfarande behöver mer utrymme för att njuta av känslan av att vara fria.
Du är mer värdefull än fåglar. Du föddes för att vara fri, för att tänka fritt, för att sjunga din egen sång, för att ha rätten att ha rätt eller fel.
Varför tillåter du slavar att diktera för dig vad du ska göra och inte göra?
Slavarna i dag är ingenting annat än produkter av våra egna tankar och föreställningar. Våra Paradigm dikterar som sandstormar , de skapar falska verkligheter,de hindrar våra sinnen från att se den klara kusten. Gå inte vilse! var som en fri fågel. Följ ditt hjärta ,använd din kompass , och  stäng inte ditt sinne,då bara då , när du söker  du kommer att finna.
Paradigm är inte vårt paradis, men de kan bli vårt helvete !


Paradims are not your Paradise


Birds has  always found refuge in mighty trees. Birds sings their songs without permission from the noisy winds . Birds stretchs out their wings in the empty sky , and yet they still needs more space to enjoy the feeling of being free. You are more valuable than birds. You were born  to be free ,to think free, to sing your own song. To have the right to be right or to be wrong. Why allowing slaves to dictate for you what to do and not to do ?
The Slaves of today are nothing but the Products of our own thoughts and beleifes . Our Paradims are dictating like storms of sands , creating false realities, hindering our minds to see the clear coast . Don't get lost ! be like a free bird. follow your heart and don't shut down your mind , then only then you'll seek and find.
Paradims are not our paradise , but they could be our hell as well !

Tuesday, 5 April 2016

Here and Now
I learned to live in the present ( The gift ) forgetting about what went wrong in the past and what may happen in the future , even though I'm planning for the future… Focusing on the Here and the Now, appreciating all that I have and being grateful for good things that is going on in my life right now is what increases my appreciation and my well being as a human being.