Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Wednesday 27 February 2013

Jag sover gott om nätterna , Gör ni det ?


Ett gott samvete är den bästa natt kudde. Jag sover gott om nätterna och ingen kan lyckas att få mig att få mardrömmar, även om de som har rövat mina barn försöker att ta livet av mig genom att hindra mina käraste barn att nå till mig. De elaka tror att geografi och teokrati  är det som skiljer barn from sina föräldrar. De vet inte att barnens plats är i djupet av mitt hjärta , och ingen fanatisk sekt och dess hycklare kan hindra min kärlek till de . / Alain Safa  


Epicentrum av livet.

Kärleken är Epicentrum av livet. Den skakar om oss  och förvandlar den dödliga människan till en levande själ. Gud är kärleken som inte godkänner religionens förvrängda syn på livet . Älska din nästa som dig själv ! I den här meningen börjar livet, och det här slutar aldrig att existera så länge vi lever och älskar . 
 / Alain Safa 

The Epicenter of life.


Love is the epicenter of life. It shakes us, and transforms the mortal man to a living soul. God is love who does not approve of religion distorted and fanatic view of life. Love your neighbor as yourself! In this sentence begins life, and this love never ceases to exist as long as we live and love.
 / Alain Safa

Sunday 24 February 2013

En ny sanning för varje ny dag..


För varje ny dag lär vi oss en ny sanning som kompletterar bilden av den gamla sanningen, och eftersom ingen av oss kommer  att leva förevigt, kommer ingen av oss att hävda att han eller hon har hela sanningen, men en sak är klar. Sanningen om vem man är, ingen annan än dig själv som kan säga sanningen om det. frågan är: vet du exakt vem du är eller upptäcker du en ny sanning om dig själv för varje ny dag och efter varje ny prövning som avslöjar nya facetter av dina ovärderliga diamanter? Det är därför jag tycker att livet är underbart för varje ny dag så länge vi upptäcker nya diamanter som vi har aldrig upptäckt tidigare för att dela med oss till de människor som vi älskar.
 / Alain Safa

Find new truth...and search for the diamonds For each new day, we learn a new truth that complements the picture of the old truth, and because none of us will live forever, no one of us can dare to claim that he or she has the whole truth, but one thing is clear. The truth about who you are, no one else but you can tell the truth about it. The question is: do you know exactly who you are, or do you discover a new truth about yourself for each new day and after each re-examination that reveals new facets of your priceless living diamonds? That's why I think that life is wonderful for each new day as long as we find new diamonds that we've never discovered before in order to share it with the people we love.
 / Alain Safa

Saturday 23 February 2013

Mitt nya hemland

Att Välja ett hemland betyder inte att födas på en specifik mark. Att välja en partner är ett sätt att födas inom hans / hennes själs väggar. Jag föddes två gånger. En gång när mamma knuffade mig ut och en gång när jag var inflätade i mitt nya hemland. och den här gången beslutade jag att bo där för evigt.
 / Alain Safa

New homeland


Choosing a homeland dosen´t mean to be born at specific land. Choosing a partner is about to be born within her/ his soul`s walls. I was born twice. Ones when mom pushed me out , and ones when i was pushed inside my new homeland. and this time  i decided to live there  forever.
 / Alain Safa

Wednesday 20 February 2013

The power of love

There is no mightier  power can be given to a man, than the power over own life, and many fail to use it . Instead of using this gift, they give it away to power maniacs who enjoys to control and manipulate others lives in the name of God.
 / Alain Safa 

Thursday 14 February 2013

Fire of love.

Set me as a seal upon your heart, as a ring in your hand, For love is as strong as the death, and its longing is as ruthless as hell, its flames are flames of fire, it warms and it burns, and its heat  revealing all kind of secrets, it puts fire in thoughts, it spreads volcanic letters forming poetic lines over a planet that bears your names and praying  for you day and night.

 / Alain Safa

Kärleken eld.

 Sätt mig som ett sigill på dit hjärta, som en ring i din hand , Ty kärleken är lika  stark  som döden, och längtan är lika  obarmhärtig som helvetet . Kärlekens  flammor är flammor av eld, och dess hetta avslöjar alla  hemligheter , den sätter eld i tankarna , och den sprider  vulkaniska bokstäver som bildar poetiska rader över en planet som bär ditt namn och som ber för din skull dag och natt.
 / Alain Safa 

Tuesday 12 February 2013

A Living soul.No one can fill a hole in the soul unless the hole is filled with its own parts that were spread around all corners of life. Only the complete soul is able to love with all his whole soul and strength, and the heart's enormous power. When we are blessed with a true friend who collects our scattered soul parts and re-unites these parts carefully and Embalming every crack of empathy's power to get the full picture of the true self in order to see the true you and me, then may we never let this true friend go away and understand that this friend is no one but God's own hand.
 / Alain Safa

En levande själ.

Ingen kan fylla ett hål i själen om inte hålet blir fylld av sina egna delar som var spridda runt livets all hörn. Bara den kompletta själen  är i stånd att älska med hela sin själ  och kraft, och av hjärtat´s enorma styrka. När vi blir välsignade med en sann vän som samlar våra spridda själ delar och åter förenar dessa delar varsamt och balsamerar varje spricka med empatin´s makt för att få den fullständiga bilden av den sanna jaget, då må vi aldrig släppa taget om denna sanna vän som är inget annat än Guds egen hand .
 / Alain Safa 

Monday 11 February 2013

Min Elsie.


Snart blir du en mor. precis som din far.
Snart får du en gåva från himmelen . Snart förstår du känslan att vara en förälder.
Snart håller du din kära Elisabeth i din famn.
Snart förstår du hur mycket  jag längtar för att hålla dig i min famn.
Min kära Elsie . Min kärlek till dig kommer inte från en källan som är skapat med människohänder.
Den kommer inte via en anvisning som läses upp på ett möte.
Min kärlek till dig kommer från djupet av mitt hjärta.
 Detta hjärta som du håller in din hand , men du är rädd att hålla i din famn.
Kyss Elisabeth för sin morfar skull
Höll om henne ordentligt.
Låt ingen stjäla henne från dig i Guds namn som några har gjort med mina barn.
Jag ber dig att ge henne vad jag har misslyckats att ge dig
Ge henne sin rätt att bestämma över sitt liv, och tvinga aldrig henne att följa din Gud.
Ingen är i stånd att veta vad morgondagen för med sig, därför vill jag säga dig hur mycket jag älskar dig .
Ta hand om dig och din Elisabeth.


Din pappa  Alain

Sunday 10 February 2013

The present is the gift.

There is no better PRESENT to give to the ones we love than our present time . No one will enjoy your past , and no one will wait for the mystery of tomorrow, but everyone will appreciate your PRESENT of the now .

Saturday 9 February 2013

Enjoy the party of life

Life is not a mystery difficult to resolve. It is a divine birthday . Its gift to us is a delicious cake stuffed with all sorts of surprises and each one of us has own specific part of it. Do not blame on the others if you didn´t eat your personal part, and do not eat the other people´s personal parts either, and don´t say that was God´s will. If the party was over, and yet you still haven´t eat your part of the cake, be sure that you´ve never been invited to this party. Those who survive life´s different challenges are definitely not weak ones. The only survivals are the strong ones which struggle to get back their personal part of the cake from the mouths of the monsters of the worlds religions who´s enjoying to eat everyones part of the cake in the name of God.. 
Alain Safa

Thursday 7 February 2013

She
She is the warmth that gives me life in this cold world
She is happiness
 She is love´s strong muscles.
She is the hope
She is the optimism
She is the infinite ambition
She is the elixir of life
She is the energy that creates
She is the Eagle
She is poetry
She is the magical night
She is passion´s Springtime
She is the intellect´s white lilies
She is the intoxicating wine
She is Stockholm´s sign
She is the lips that kissing as a double-edged sword
She is the feminine version of the lord
She is the red roses in the day of Valentine
She is the branches
She is the leaves
She is the holy wine
She is the sunrise
She is the stars that annoys the moonlight, night after night
She is a child's limitless dreams
She is the children who are out of my sight
She is the source
She is a pitcher
She is the water
She is the time that was, and is
She is the future
She is the poet's eternal words
She is the rhythm
She is the song of the birds
She is the lust
She is the dance
She is the last chance
She is the bloody red color
She is the spirit that keeps Beirut alive
She is the earthquake that gave me a rebirth
She is the one who got me to return to my Phoenician roots
She was the one who made the bullfinch to keep his promise
I have fasted, and I have not eaten in a long time.
I will be returning to her clay oven
And I´ll poke into it her special cedar wood.


Alain Safa 

Hon


Hon är värmen som ger mig liv i den denna kalla värld
Hon är glädjen, hon är kärlekens starka muskler.
Hon är hoppet
Hon är optimismen
Hon är den oändliga ambitionen
Hon är livets elixir
Hon är energin som skapar
Hon är örnen
Hon är poesin
Hon är den magiska natten
Hon är passionens vår
Hon är intellektets vita liljor
Hon är det berusande vinet
Hon är läpparna som kysser som ett tveeggat svärd
Hon är den kvinnliga versionen av herren
Hon är de röda rosorna i alla hjärtans dag
Hon är trädens grenar
Hon är löven
Hon är solens uppgång
Hon är stjärnorna som retar månen varje natt
Hon är barnets dröm
Hon är barnen som är borta från min åsyn
Hon är källan
Hon är kannan
Hon är vattnet
Hon är tiden som var, och är, och som kommer att bli
Hon är poetens eviga ord
Hon är rytmen
Hon är lusten
Hon är dansen
Hon är den sista chansen
Hon är blodets röda färg
Hon är andan som håller Beirut vid liv
Hon är den jordbävning som gav mig en återfödelse
Hon fick mig att återvända till mina feniciska rötter
Hon var den som höll domherren vid sitt löfte
Jag har fastat, och jag har inte ätit på väldigt länge.
Jag kommer att återvända till hennes lerugn
Jag kommer jag att peta i den hennes särskilda ved .