Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday 24 January 2013

Ryggsäcken


Ryggsäcken är titeln på min nya bok som kommer inom kort att finnas på bokhandeln och näthandeln.

Wednesday 23 January 2013

Harmony


Life is great when it dances to the rythm of unconditional love.
 God is love when He / She  dances to the rythm of completly harmony with His / Her purpose of creation . 
Music is great when it is created by two hearts which playing the symphony of eternal life.
 / Alain Safa 

Monday 21 January 2013

Intimacy...The intimacy between thoughts and dreams gives the  birth to the embryo of ideas. / Alain Safa 

Sunday 20 January 2013

My Kids, My stars.

They´re always within my heart , 

playing in every cell of my running blood,

 my kids are my stars,


 who cares for temporary summer clouds ? / Alain Safa

Sunday 13 January 2013

Hälar som väcker själar.


Jag ska måla himlen vit.
Jag ska dekorera vinden.
Jag ska få havet av lust och passion bli berusad utan sprit.
Jag vill instruera orkestern av de resande fåglarna som längtar efter att sjunga ditt namn.
Jag ska förbereda allt före din ankomst.
Så när du kommer, 
Jorden kommer att skaka av rädslan ,
När dina  heliga och helande himmelska hälar klackar och trampar på universums mest heliga port
som leder till den eviga friden.
Dina klackar får jorden att öppna sig ,och tömma ut sina eviga gäster som har varit bortglömda.
Då kommer alla som har somnat in i döden att vakna till ljudet av dina heliga hälar,
och lovprisar  dig med lovsång och upprepar refrängen som bara sjunger ditt namn, om och om igen.
Och jag får ett nytt liv varje gång du kommer igen.
/ Alain Safa

Saturday 12 January 2013

Healing heavenly heels.I’ll paint the sky white,
I’ll decorate the wind,
I will instruct the orchestra of the traveling birds,
 who longs to sing your name.
I’ll prepare everything for your arrival,
 so that when you come,
 the earth will perish by the fear when your invading  and healing heavenly heels knocked on the universe most holy  gate into the eternal peace. 
Then all who have fallen asleep in the death awakens ,
to the sound of your healing heels,
and rejoice of the song who´s refrain repeating your name ,
again and again. 
And I gain a new life everytime you came .

Var tydlig som solen.

Tydlighet är makt. Var tydlig i ditt sinne, i dina tankar, i dina mål och dina samtal. Om du inte är klar och tydlig med dig själv, hur skulle du förvänta dig att andra förstår vad du står för. Öppenhet är den enda ritualen som kan föra oss närmare till gudomlighet./ Alain Safa

Friday 11 January 2013

Transparency is power

Clarity is power. Be clear in mind , thoughts ,goals and talks. If you are not clear with yourself , how do expect people to understand what you stand for. Transparency is the only rituality that bring us closer to the divinity./ Alain Safa 

Tuesday 8 January 2013

Sök efter ljuset i djupet av din sorg.


I djupet av det sorgsna hjärtat , föddes frön till den sanna glädjen. Var inte rädd av din sorg, undvik den inte . Följ den till slutet av tunneln, då kommer du oundvikligen att möta hoppet och ljuset som kommer lysa upp ditt liv../ Alain Safa 

Sunday 6 January 2013

Do it Your way.....................................................Why do you have to waste your efforts and energy on already pending matters? why would you accept to be robbed of your life´s time and space through the deception that politicians and religious dogmas deceive us with? instead of blindly following these fraudsters to the grave, you can flap your wings in your conscious and awaken knowledge of the short life that we ​​have to live, and suck every positive thought and feeling that comes from the only source of life,from love that gives us fuel for our journey through life's challenges. Fly in your amazing way and do it in your uinque way. / Alain Safa

Gör det på ditt unika sätt,
Varför behöver du ödsla din kraft och energi på avgjorda angelägenheter ? varför skulle du bli bestulen på ditt  livs  tid och rum  genom den bedrägeri som politikerna och religionens dogmer bedrar oss med ?  istället för att blint följa dessa bedragare till graven , kan  du flaxa med dina vingar i ditt medvetna kunskapen om den korta livet vi har på oss  att leva här och nu , och suga varje positiv tanke och  känsla som härstammar från livets källa, från  kärleken som ger oss bränsle för vår färd genom livets utmaningar.flyg i din fantastiska väg och gör det på ditt sätt. ./ Alain Safa 

Saturday 5 January 2013

Det himmelska sinnet.
Det är inte en dröm längre.
Det är inte en önskan.
Det är inte en illusion.
Himmelen på jorden kan uppnås.
Himmelen på jorden är en realitet.
Himmelen på jorden är ett sinnestillstånd .
Helvetet på jorden är varje fanatisk grupp och individer som inte kan acceptera andra människor från andra länder.
Vi är fler än de religiösa fanatikerna.
Vi är fler än de pessimistiska analytikerna .
Vi är mer än de blodtörstiga brottslingar som söndrar.
Inga fler gränser
Inga fler fångar
Inga fler krig
Det sinnestillståndet som varje fri människa har är ett himmelrike för alla fångade människor som väntade på friheten i de hemgjorda religionernas fångskap.
Sinnestillståndet hos hjälpsamma människor är ett verkligt och ett tryggt hem för de rika och hemlösa palats ägarna som har vunnit pengarna ,men de har förlorat inre frid och harmoni.
Käre John Lennon ... Din dröm har blivit en verklighet.
Ingen himmel ovanför oss. Inget helvete heller.
Ingen Gud, ingen djävul, inga änglar. menar det?
 Det finns massor med jävlar som kör flotta bilar.
Det finns miljarder änglar som inte har några vingar.
Det finns miljoner hemjorda gudar som växer som svampar.
Du må säga jag är en drömmare kära John,
Men jag är inte den enda.
Jag tror på Gud
Inte guden som görs av människor som har hittat på en hemjord gud  och ritat honom på bladen i gamla böcker.
Inte den gud som utvalt vissa människor och skitit på resten av världen.
Inte den gud som har gett en order om att döda kvinnor, barn och äldre, bara för att de tillhörde fel stam.
Oh Nej min kära John!
De hemgjorda gudar har skrämt båda dig och mig.
De hemgjorda gudarna är orsaken bakom elände.

Gud är kärlek.
Gud älskar dig lika mycket som älskar mig.
Vi fick bönesvar
Vår bön har blivit hört
Vi har inte sent vår bön till religionens gud.
Vi bad till den Gud som kan tala med mänskligheten med en enda mening. Denna mening må vi visa varandra i vår himmelska jord.
                                      "Jag älskar dig."

No need to imagine.. it becomes true
It's not a dream anymore.

It's not a wish.

It's not an illusion.

Heaven on earth can be achieved.

Heaven on Earth is a reality.

Heaven on earth is a state of mind.

Hell on earth is every fanatical groups and individuals who can not accept other people from other countries.

We are more than the religious fanatics.

We are more than the pessimistic analysts.

We are more than the bloodthirsty criminals who divides.

No more borders

No more prisoners

No more war

The state of mind that every free person has is a heaven for all the trapped people waiting for freedom in the home-made religions prison landscape.

The state of mind of helpful people is a real and a safe home for the rich and homeless palace owners who have won money, but they have lost inner peace and harmony.

Dear John Lennon ... Your dream has become a reality.

No heaven above us. No hell too.

No God, no devils, no angels. Did mean it this way?

There are plenty of bastards who run fleet vehicles on the streets.

There are billions of angels have no wings.

There are millions home-made gods that are mushrooming.

You may say I'm a dreamer dear John,

But I'm not the only one.

I believe in God

Not the god made by people who have found a home- made god and drew him to the leaves of old books.

Not the god who selected some people as his own people, and shit on the rest of the world.

Not the god who has given an order to kill women, children and elderly, just because they belonged to the wrong tribe.

Oh no my dear John!

The home-made deities has scared both of you and me.

The home-made goodness is the reason behind the misery.

God is love.

God loves you just as much as loves me.

We received answers to our prayers

Our prayers has been heard

We have not been praying to the God of religion.

We prayed to the God who can speak to mankind with a single sentence. This sentence may we show each other on our heavenly earth in words and in deeds.


"I love you no matter if you love me."

 This is the God of love
This God created us to its image.
Imagine ? Oh no ... look and see on the eyes of people arround us.
The hope is growing bigger. 
Go ahead and tell the hopeless people that a new world is here.

/ By Alain Safa

Igniting tears

Don´t let your tears fall over others than those who´s when they shed tears. Their tears lighten up the hope for millions of candlelight. / Alain Safa

Tårar som tänder.


Fäll inga tårar över andra än de som när de själva fäller tårar. Deras  tårar tänder hoppet för miljontals levande ljus./ Alain Safa 

Bubbles


Do not underestimate an air bubble in its right place . An air bubble which offers sea eagle to rest during their journey to the majestic mountain peaks. Loyal friends are like air bubbles that are ready to be a safe haven for their powerful friends. / Alain Safa

En lufbubbla

Underskatta inte en luftbubbla på sin rätta plats. En luftbubbla som erbjuder havsörnen att vila under sin resa till de majestätiska bergstopparna är vad en örn behöver mest. Lojala vänner är som luftbubblor som är redo att bli en fristad för sina mäktiga vänner. / Alain Safa

Boost your roots.


Your root system is of great importance to your survival. Choose the friends that get your roots to grow deep, and your joy grows in height ...
Do not accept to plant your thoughts on poor land, where no positive thought is growing, and no hope shines in front of you. / Alain Safa

Rötter som växer


 Din rotsystem har en stor betydelse för din överlevnad. Välj de vänner som får dina rötter att växa på djupet ,och får din glädje att växa i höjden…
Acceptera inte att plantera dina tankar på dåliga marker, där ingen positiv tanke växer , och ingen hopp lyser framför dig./ Alain Safa 

Vidga dina vingar !


Välkommen till Adrenalain !
Anledningen för att jag har skapat den här sidan är mitt brinnande intresse för människor och natur.
Jag kommer att dela med mig av livets Adrenalinet som jag har döpt om till Adrenalain " mina positiva tankar " som kommer att vara ett livsuppehållande medel som ger dig en energikick och förnyad kraft.
Ingen av oss är immun för livets utmaningar och svårigheter , men ingen bör lämnas ensam för att bära livets bördor när vi människor som  älskar att dela med oss är fler än dem människor som är själviska och inte beredda att dela med sig.
Jag inbjuder dig till min sida för att hämta kraft och verktyg för att klara av livets utmaningar med huvudet över molnen och fötterna på jorden. Jag erbjuder dig cedrarnas djupa rötter och örnarnas starka vingar för att njuta av den fantastiska gåvan som heter ” LIVET ”
Alain Safa